It is currently Wed Jun 12, 2024 10:05 pmPost new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 
Author Message
 Post subject: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Thu Apr 23, 2015 2:18 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen om barnebortføring –
ille utvikling for familier som forfølges av barnevernet


Den norske regjering vil nå at Norge skal slutte seg til Haag-konvensjonen om internasjonal barnebortføring:

Økt beskyttelse av barn
Regjeringen, 17 april 2015

De fleste tenker bare på denne konvensjonen som relevant når en forelder tar barna fra den andre forelderen og drar til utlandet med dem. Og dette er slik spørsmålet vanligvis presenteres, f.eks i denne fremstillingen fra regjeringen den 29 august 2013:
Til og fra konvensjonsland – Haagkonvensjonen

*

For mennesker som barnevernet angriper, er situasjonen til og med verre enn for en foreldre i barnefordelings-konflikt med den andre forelderen: Barna blir av barnevernet tatt vekk fra begge foreldrene og fra hele sin øvrige familie. Hvis foreldrene lykkes i å komme seg ut av Norge med barna etter at barnevernet har et gyldig vedtak om omsorgsovertagelse, har barnevernet den juridiske retten til barna, og vil forfølge dem i utlandet og forlange dem ført tilbake til institusjon eller fosterhjem.

Det har allerede vært flere saker hvor norske myndigheter prøver å utvirke dette, ved å fremme et formelt forlangende til angjeldende utenlandske myndigheter, til og med ved å reise rettssak i det andre landet.

Se spesielt denne saken fra 2011 vedrørende en polsk familie, hvor norsk barnevern og statens juridiske apparat viser sin tenkemåte klart:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge

Se også:
Hvordan Norge vil undergrave tsjekkiske intensjoner for familien, barnevern og menneskerettigheter

Med Haag-konvensjonen vil norsk barnevern og andre myndigheters stilling bli ytterligere sterk, og det er ingen som helst tvil om at de vil bruke ubegrenset av tid og ressurser på å få returnert til Norge hvert et barn som barnevernet vil ha i sitt grep. Andre land som måtte prøve å motstå Norges umenneskelige ødeleggelse av barns bånd til sine familier, vil få svekket sin mulighet til å beskytte barna og foreldrene fra dette. Det Norge erklærer å være bedre beskyttelse av barn er det motsatte – det er bare å se på de utrolig dystre statistikkene over resultatet av fosteromsorg og det høye antatt barn som forsøker å unnslippe fra det men blir jaktet på av barnevern og politi.

*

Fokuset på barnevernsomsorg er helt klart i regjeringens siste forslag. Den norske regjering forvandler barnevernssaker here som angår utenlandske barn, saker som har fått stor publisitet utenlands i det siste, og hvor myndighetene i familienes hjemland har forsøkt å hjelpe dem mot norsk barnevern, til et spørsmål om å "finne løsninger" i den ekstra krevende oppgaven "å beskytte disse barna" fordi barna sies å "ha tilknytning til" mer enn ett land:

"Departementene og norske utenriksstasjoner har de siste årene hatt økende pågang fra utenlandske myndigheter og privatpersoner i enkeltsaker om barn i Norge. Norske myndighetere blir ofte bedt om å gripe inn i sakene eller tilrettelegge for å finne løsninger, blant annet i barnevernsaker på tvers av landegrenser.
Stadig flere barn har tilknytning til flere land. Et barn kan være statsborger i én stat, bo i en annen og oppholde seg i en tredje. Barn med tilhørighet til flere land, kan være mer utsatt og det kan være ekstra krevende å ivareta og beskytte disse barna."


Her, som ellers i norsk, politisk korrekt presentasjon av virkeligheten, er et barns foreldre – de fullstendig sentrale menneskene for barnets lykke – totalt fraværende i norsk ideologi.

De siste to av tre punktene som regjeringen erklærer å være viktige fordeler ved å implementere Haag-konvensjonen, angår direkte barnevernssaker, ikke barnefordelings-konflikter mellom foreldre. Punkt 2 sier som så:
"At det kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse når et barn har vanlig bosted i Norge, selv om barnet oppholder seg i utlandet. Forslaget kan hindre at foreldre unndrar seg et barnevernvedtak ved å reise fra Norge."

Det samme gjentar i en artikkel, med samme tittel som regjeringens annonsering, av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne:
Økt beskyttelse av barn
Stavanger Aftenblad, 23 April 2015

*

Når det nå samtidig er på gang lovgivning som vil kriminalisere til og med det å ta sitt barn ut av Norge når barnevernet har fattet et midlertidig hastevedtak, dvs før vedtaket er sanksjonert av noen rettsinstans og ikker engang av en fylkesnevnd (jf Her kommer forslaget i Stortinget om straff for å hente barn tilbake fra akuttvedtak), da skulle folk ikke engang trenge noen skrift på veggen for å fatte situasjonen. Og naïve land, slike som ser til Skandinavia som modell for menneskerettigheter og rettssikkerhet, ville ha utbytte av å gå grundigere inn i spørsmålene og kanskje revurdere sitt samarbeid med Norge. Hensyn til deres egne borgere med barn som søker tilflukt hjemme fra Norges angrep – og kanskje andre flyktninger også – kan være viktigere.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sat Apr 25, 2015 1:41 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Opptrappingen og internasjonaliseringen av undertrykkelsen og volden mot egne og utenlandske borgere kan tvinge frem bruk av diverse cryptocoin som har mer skjulte overføringer enn Bitcoin. Det finnes mange av dem. Slik vil det være mulig for familie og venner å holde barnevernsutsatte skjult.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sat Jun 20, 2015 9:00 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   

20 juni 2015


Haag-konvensjonen i Norge – lovendringer på plass

Her er annonseringen av at Norge tiltrer Haag-konvensjonen. Det innebærer utstrakt straffbarhet, og mulighet for Norge til å forlange utlevert barn fra utlandet. Å ta barn fra barnevernet ved akuttvedtak gjøres også straffbart.

Prop. 143 L (2014–2015)
Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Hele dokumentet


Kort orientering om saken i noen aviser:

Regjeringa vil gjere det lettare å hente heim bortførte barn
Hordaland, 19 juni 2015

"Det gir oss også eit endå betre grunnlag for å utøve påtrykk i saker der barn er bortførte frå Norge, seier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp)."

Samme i
Adresseavisen
Dagen (lenke inneholder norsk "å")
Altaposten


En litt lengre beskrivelse av innholdet har Bufdir:
Norge skal slutte seg til Haagkonvensjonen 1996
Bufdir, 19 juni 2015

Det er grunn til å merke seg følgende:

"Ratifikasjon av konvensjonen vil gi Norge et nytt virkemiddel for å forebygge og løse internasjonale foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker – og kan legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for de aktuelle barna."

"Det er vedtatt en egen lov om gjennomføring av Haagkonvensjonen 1996, samt endringer i barneloven, barnevernloven og ekteskapsloven. Barnelovens bestemmelse om jurisdiksjon endres slik at «vanlig bosted» blir det generelle jurisdiksjonsgrunnlaget i alle saker om foreldreansvar mv.

Det er videre vedtatt endringer i barneloven som blant annet vil bidra til å forebygge barnebortføring, og motvirke at barn etterlates i utlandet:

• Det presisere nærmere i hvilke tilfeller foreldre må samtykke for at barnet kan flytte til eller ta opphold i et annet land: Barneloven endres for å presisere at samtykke skal innhentes også der et avtalt opphold forlenges eller endres, inkludert der barnet etterlates.
• Det innføres krav om samtykke fra barn over 12 for å kunne flytte til eller ta opphold i utlandet alene – når dette skjer uten forelder med foreldreansvar.
• Foreldre gis rett til å reise sak for domstolen om flytting med barnet ut av landet.

Endringene i barnevernloven innebærer at det kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse når et barn har vanlig bosted i Norge, selv om barnet oppholder seg i utlandet. Endringen kan hindre at foreldre unndrar seg et barnevernvedtak ved å reise fra Norge.

Det er også vedtatt å innføre en bestemmelse som gir mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland."


Barneloven angår primært forhold mellom et barns to foreldre i relasjon til barnet, skjønt barnevernet gjør ofte sitt ytterste for å blande seg inn og bestemme der også, og slett ikke alltid til barns beste. Det sentrale for dem som er utsatt for barnevernet, er imidlertid barnevernsloven, og de tilfellene hvor barnevernet planlegger eller har fått gjennomslag for at barnevernet selv er lovlig innehaver av 'foreldreansvaret'.

Som man vil forstå, vil bestemmelsene nå medføre at Norge kjører på overfor andre lands myndigheter med krav om at barn skal føres tilbake til Norge hvis de har "hatt opphold her". Man vil nå meget lettere kunne tvinge dette igjennom, trenger antagelig ikke engang å føre rettssak om det, jf saken Norge drev for å få en polsk pike utlevert fra foreldrene tilbake til institusjon i Norge.

I saken India / Stavanger trakk det norske barnevernet først saken ut i flere måneder før barnas tilkalte onkel, farens bror, fikk ta barna med tilbake til India, og norske utenriksmyndigheter lot barnevernet bestemme dette, trass i sterk pågang fra India opp til den indiske statsministeren. (Norge har altså gitt barnevernet full suverenitet og avslår å styre barnevernet på noen måte. I denne saken sa Jonas Gahr Støre, den gang utenriksminister, med en latter at hele Norges utenrikshandel med India hadde ligget i hendene på Stavanger barnevern.) I prosessen med å få barna fri fra norske fosterhjem og tilbake til India ble det lagt blyhardt press på barnas mor Sagarika, som barnevernet grunnløst hadde stemplet som psykisk syk, for å få hennes underskrift på at hun fraskrev seg alle rettigheter til å føre sak i India. Tilbake i India ble hun meget fiendtlig behandlet av onkelen og mannens øvrige familie, som da hadde barna. Avtalen mellom dem og Stavanger barnevern har muligens vært at de skulle holde moren totalt borte fra barna. Da Sagarika lyktes i å få kompetent hjelp fra jurister, medisinere og lokalt barnevern i India, slik at hun fikk barna tilbake, kom barnevernssjef Toresen i Stavanger med en uttalelse til avisene om at det gjorde det uaktuelt å slippe fra seg barn til andre land i fremtiden.

I en sak Malaysia / Sverige ble det grundig poengtert fra Sveriges side at det svenske barnevernet fremdeles hadde myndigheten over barna, også etter at de hadde gitt tillatelse til at barna skulle få returnere til Malaysia. Svensk sosialtjeneste skulle ha ukentlige rapporter fra Malaysia: "the Malaysian Welfare Department had been providing weekly reports to the Sweden Social Services to keep authorities there informed of all four children’s well-being, as required.", og ville kunnet gripe inn hvis de fant det for godt. Antagelig var det en avtale Malaysia måtte gå med på da vise-utenriksministeren reiste til Sverige for å få barna hjem.

*

De siste avsnittene i Bufdirs redegjørelse taler egentlig for seg selv:

"Endringene i barnevernloven innebærer at det kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse når et barn har vanlig bosted i Norge, selv om barnet oppholder seg i utlandet. Endringen kan hindre at foreldre unndrar seg et barnevernvedtak ved å reise fra Norge.

Det er også vedtatt å innføre en bestemmelse som gir mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland."


Haag-konvensjonen vil gi Norge større makt, både juridisk og i praksis. Denne makten kommer Norge til å bruke til ytterligere å utbre vårt Vestlige 'barnevern' i andre land, særlig i troskyldige stater som tror de nordiske 'velferdsstater' er mønstergyldige.

Norge kommer til å gjøre det økende vanskelig å ta med barn til utlandet i det hele tatt hvis barnevernet i det hele tatt er begynt å beskjeftige seg med familien, og foreta økende overvåking. Norsk barnevern driver allerede, i regi av sjømannskirkene, uformell virksomhet på steder i utlandet hvor det oppholder seg mange nordmenn, som i Spania og Thailand. De rapporterer hjem.

Norge kommer til å gjøre det økende vanskelig å få utregistrert seg av det norske folkeregisteret hvis man lykkes i å ta barna med seg og dra. Slik kan norske myndigheter påberope seg at barnet bare "oppholder seg i utlandet" og fremdeles "har vanlig bosted i Norge".

I de tilfeller der det andre landet (foreldrenes hjemland) forsøker å få barna utlevert fra Norge, kommer Norge til å forlange at i så fall skal barna ikke få ha noe med sine foreldre eller slekt der å gjøre, men skal installeres i fosterhjem godkjent av norsk barnevern eller på institusjon i det andre landet. Norge kommer, som Sverige i Malaysia-saken, til å være meget aktive med å overvåke at så skjer, og kommer til å gå på med utleveringskrav hvis barnas liv i det andre landet ikke blir slik det norske barnevernet vil.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sun May 01, 2016 4:17 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her har visst Norge prøvet å bruke Haag-konvensjonen til utlevering av en 14-åring fra Island, men uten å lykkes?

Kongsberg Barnevern og barnets beste
1 mai 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Fri Jul 01, 2016 8:54 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Trer i kraft i dag:

Pressemelding:
Haagkonvensjonen 1996 trer i kraft
Statsministerens kontor, 1 juli 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sat Jul 02, 2016 7:32 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Claudio Castello:
Haagkonvensjonen trådt i kraft
I går tilsluttet Norge seg til Haagkonvensjonen 1996. Tilslutningen forventes å styrke samarbeidet med andre land i foreldrekonflikter og barnevernssaker på tvers av landegrenser
Utrop, 2 juli 2016


"Styrke samarbeidet" ? For meg høres det ut som om det utvider Norges muligheter for å drive konsentrasjoneleirer også i utlandet.

Artikkelen har kommentarfelt.

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sun Jul 03, 2016 2:53 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Min kommentar:

Slik Norge herjer med familiene og ødelegger barns fremtid under tekke av løgnen "barns beste", så vil man nok måtte øke bevilgningene til politiet. Det er en utålelig smertegrense når makten knuser kjærligheten basert på blind ideologi og et ikke evidensbasert paradigme av liksombarnevern.

Horne og hennes statssekretær Terning bør gå av.

Så bør vi få noen som har evne til å lytte til folk, og som kan avsløre "barnevernets" "forskning".

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Wed Jul 20, 2016 7:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Sender barn hjem fra Spania
Hvert år rømmer et ukjent antall familier til utlandet for å unngå norsk barnevern.
Vårt Land, 19 juli 2016


Hvis noen skulle være i tvil om troen på norsk barneverns storartethet hos Vårt Land, og kristenfolket ganske generelt:

"Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa på Costa Blanca så behovet for et eget kontor for familiesaker, og har opprettet Familieveiviseren som har fagkompetanse på barnevern. I 2015 hadde Familievei­viseren 50 saker på bordet – alt fra familierådgivning til å bistå det spanske barne­vernet i omsorgssviktssaker.
   Daglig leder i Familieveiviseren, Sølvi Madsen­, opplyser at de i fjor så en økning i saker som gjelder foreldreveiledning og ungdomsproblematikk. 12 av sakene var av en slik ­alvorlighetsgrad at barnevernet var involvert.
   Seks barn og unge ble sendt hjem til Norge."


Stakkars barn.

*

"– Om vi får lov til å varsle barne­vernet kan det settes inn tiltak i familien med en gang de kommer hjem."

Og hvilken virkning har barnevernets "tiltak"? Det er bare å se på statistikker over barnevernets resultater.

*

"I mange av sakene hvor familier flytter ut av Norge for å unngå omsorgstiltak, har norsk barnevern sendt bekymringsmeldinger til myndighetene i familiens nye oppholdsland. Men Madsen forteller at det lokale barnevernet har vært nødt til å vente med å gripe inn til det har skjedd noe bekymringsverdig også i Spania."

Ja, vi har visst i mange år at Norge klør etter å hindre flukt. Det er slik som også kommunistlandene drev/driver på: Flukt må for all del hindres. Alle borgere til hører staten.
   Utmerket at man har måttet vente! Spansk barnevern har nok vært mindre styrt av løgn, falskhet og psykobabbel-industri enn den norske. Men nå er statens makt betydelig øket, ja:

"Norges tilslutning til Haagkonvensjonen av 1996 gjør det derimot betydelig vanskeligere for familier å gjemme seg for norsk barnevern i utlandet. Lovendringene trådte i kraft 1. juli i år, og er ment for å bedre samarbeidet mellom land i foreldretvister, barneverns­saker og barnebortføringssaker. Nå kan barnevernet i Norge varsles uavhengig av foreldrenes ­ønsker, og sakene kan om nødvendig overføres på tvers av landegrensene.
   – Dette øker rettssikkerheten til norske barn i utlandet betraktelig, sier Madsen."


Nei, det øker faren for at kvakksalveriet hos barnevernet, som tvinges på familiene med tvang, får bre seg til enda flere barn og familier.

**


Kort versjon:

Sjømannskirken registrerer stadig flere sosialsaker
http://www.framtidinord.no/ntb/innenriks/2016/07/20/
Sjømannskirken-registrerer-stadig-flere-sosialsaker-13061692.ece
Oslo (NTB): I fjor var Sjømannskirken involvert i seks saker hvor barn ble sendt hjem til Norge fra Spania. Ifølge kirken er det flere familier som drar til utlandet for å unngå barnevernet i Norge.
Framtid i Nord, 20 juli 2016


Også i Spaniaavisen:

Sjømannskirken sendte seks barn og unge hjem til Norge fra Spania i fjor
Økning i sakene.
Spaniaavisen, 20 juli 2016

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Thu Jul 21, 2016 5:29 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Vårt Land presenterer her politisk korrekte nyheter uten noen form for utøvelse av kritikk. Ingen utfordrende spørsmål. Ingen drøfting av hvorfor foreldre ikke for noen pris vil ha barna tilbake til Norge. Ingen diskusjon rundt det såkalte rettsvernet som barna skal ha, eller spørsmål rundt den alarmerende dårlige prognosen for barn i offentlig omsorg.

Reportasjen kunne like gjerne vært en pressemelding fra Bufdir eller Barnedepartementet. Blottet for innsigelser.

Jeg har selv sittet i solskyggen i dag, tusenvis av kilometer fra Norge, og beundret en liten og lykkelig søskenflokk som har drevet oppvisning på trampoline. "Se, pappa, se!"

Tanken på at nettopp disse barna nå skulle vært plassert i flere forskjellige fosterhjem er både vond og absurd. At vi gjennom vår flukt har reddet barna fra en tragedie, er mer enn sannsynlig, for å si det mildt.

Jeg har utfordret flere journalister til å skrive reportasje om oss.

Foreløpig er norsk pressestøtte-presse imidlertid mest bekvem med å fortelle den myndighetstro delen av sannheten om norske barnevernsflyktninger.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Thu Aug 18, 2016 9:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En artikkel som er et par år gammel, er opplysende:

Barnevernet vil ha utenrikshjelp
Artikkelen som siteres fra og lenkes til, er fra april 2014.


Likeledes bør man lese
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
også denne fra 2014,

hvis man tror Norge lettvint gir slipp på barn og/eller foreldre.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Tue Aug 30, 2016 8:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Redegjørelse om Haagkonvensjonen:

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen:
Haagkonvensjonen av 1996 trådte i kraft den 1. juli 2016
Tom Schjelderup Mathiesens hjemmeside, 2 august 2016


Redegjørelsen er klar og nyttig. Den er rent opplysende; advokat Mathiesen gir ingen uttrykk for hverken tilfredshet eller motforestillinger mot den økede makt konvensjonen gir Norge overfor barnevernsflyktninger.

"I de saker hvor foreldrene rømmer landet fordi barnevernet kanskje ønsker å gå til omsorgsovertagelse vil konvensjonen styrke myndighetenes muligheter til å forfølge saken i en annen konvensjonsstat."

"Haagkonvensjonen legger opp til at sentralmyndighetene skal ha et stort ansvar for å koordinere arbeidet mellom nasjonene og på regionalt nivå. Når andre land skal kontakt Norge i en enkeltsak er det sentralmyndighetene som altså er kontaktorganet. I Norge er det besluttet at BUFDIR skal være dette organet."

Man kan jo selv tenke seg hvordan sakene kommer til å drives fra Norges side, med Bufdir ved roret.

Norge er blitt mer og mer som kommunistlandene, som har forfulgt flyktninger, også drept dem, i land verden rundt.

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sat Nov 18, 2017 9:55 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Mere aktivitet fra myndighetenes side angående Haag-konvensjonen:

Internasjonal sentralmyndighet for barnevernsområde søker jurist!
finn.no, 17 november 2017

Arbeidsgiver           Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stillingstittel           Jurist Haag
Frist                       01.12.2017
Varighet                 Fast


"Enheten er norsk sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (Haagkonvensjonen 1996). I tillegg til konvensjonssakene håndterer enheten også informasjonsutveksling og veiledning i internasjonale barnevernssaker med utspring i stater som ikke er tilsluttet konvensjonen. Videre bistår enheten kommuner og utenlandske myndigheter med informasjon om behandlingen av barnevernssaker der barn har tilknytning til andre land. Enheten er plassert i direktørens stab.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Vi søker en motivert medarbeider som ønsker å bidra til utvikling av arbeidet med internasjonalt rettslig samarbeid for beskyttelse av barn. Oppgavene vil bestå i å samarbeide med andre lands sentralmyndigheter, norsk utenrikstjeneste og norske kommuner, håndtere henvendelser fra både norske og utenlandske myndigheter samt privatpersoner i henhold til konvensjonen, og å bidra med god informasjon nasjonalt og internasjonalt både om barnevern og om konvensjonens virkeområde. Regelverksfortolkning, veiledning samt deltakelse i
bilaterale og internasjonale møter vil utgjøre en del av arbeidsoppgavene. Videre kan utvikling av retningslinjer og veiledere innenfor enhetens områder bli aktuelt.

Noe reisevirksomhet må påregnes."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille
PostPosted: Sun Nov 19, 2017 3:01 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det som skrives her er skremmende. Norsk barnevern er besluttsomt og målrettet og setter inn mer og mer ressurser på å få hanket inn barn som befinner seg i utlandet, og som barnevernet av en eller annen grunn mener bør tilbakeføres til Norge.

Resultatet av denne satsingen vil imidlertid bli at Norge i løpet av de neste årene vil bli et land familier flykter fra, ikke bare uformelt, men også formelt.

Hittil har barnevernsflyktninger - som jeg selv og min familie - for en stor del flyktet uten å søke flyktningestatus i mottakerlandene. Mange flykter til et land hvor de har noe tilknytning fra før, eller til et EU-land hvor man får opphold automatisk. Sånn sett har det ikke vært nødvendig for mange å søke asyl, ettersom norske myndigheter tross alt har hatt begrenset myndighet når familiene har flyktet og befinner seg utenfor Norges grenser.

Lovendringene og tilstrammingene fra 2016 har imidlertid ført til at Norge har fått sine første formelle asylsaker med motsatt fortegn - norske foreldre og barn som søker asyl i utlandet (Polen). Dette er nok bare begynnelsen. Etterhvert som Norge ønsker å ha større innflytelse over norske barn som er bosatt eller oppholder seg i utlandet, vil dette helt sikkert føre til at flere søker formell flyktningestatus i utlandet.
Stillingsannonsen for jurist til internasjonalt barnevernsarbeid er et varsel om det som vil komme.

Flere og flere nordmenn vil helt reelt få økt behov for beskyttelse mot egne myndigheter, og vil be om slik beskyttelse i utlandet. Flere slike asylsaker kan og vil nok i sin tur øke bevissheten om norsk barnevern.

Men det ser dessverre ut til at alt må bli verre, og at norsk barnevern vil bli enda mer totalitært og mektig før ting kan bli bedre.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]