It is currently Mon May 27, 2024 6:55 amForum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Åge Simonsen: Barnevernets asyl
PostPosted: Mon Dec 17, 2007 10:10 am 
Offline
User avatar

Joined: Sun Mar 26, 2006 4:55 pm
Posts: 31
  
Redd Våre Barn
17. desember 2007Barnevernets asyl

Av Åge Simonsen, Bergen

***
Artikkelen ble første gang publisert i Bergensavisen (BA) 11. juni 1995. Forholdene på mødrehjem er ifølge hva forskjellige beboere kan berette, ikke bedret siden da, og artikkelen er derfor dessverre like aktuell.
***


Da den nye barnevernloven ble vedtatt i 1992, ble kravene til omsorgsovertakelse skjerpet. Etter den nye loven skal alle andre mulighter (hjelpetiltak etc) være prøvet før et barn blir fjernet fra sine foreldre. Som en del av det forebyggende barnevernsarbeidet er det opprettet en rekke mødrehjem, hvor vanskeligstilte mødre skal hjelpes til å kunne ta vare på sine barn.

I flere barnevernsaker er det fremført som argument for omsorgsovertakelse at mødre, trass i opphold på en slik institusjon, ikke har vist seg egnet til å gi barnet den nødvendige omsorg. Oppholdet på mødrehjemmet – som i utgangspunktet har vært frivillig – er altså blitt brukt mot mødrene. Man kan derfor reise spørsmål om disse institusjonene fungerer i forhold til intensjonen – å hjelpe flest mulig til selv å ta vare på sine barn. Er det slik at disse mødrene er håpløst udugelige – eller er det institusjonen som, grunnet manglende kompetanse, vilje eller inngrodde normer og fordommer, ikke fungerer adekvat?

Det er ingen grunn til å betvile at beboerne på en slik institusjon er interessert i å gjøre det beste for sine barn, heller ikke at det her i en del av tilfellene dreier seg om personer med en traumatisk og vanskelig fortid. Disse personene har utstrakt behov for hjelp og støtte som styrker deres selvbilde.

*

På mødrehjemmene blir alle beboerne nøye overvåket og det skrives ukentlige rapporter som sendes barnevernet. Disse inneholder opplysninger om når man kommer og går, om man har stått opp til riktig tid, hvor ryddig man har det på rommet, om man virker trøtt eller opplagt, om man snakker mye eller lite til barnet når det stelles, om man virker passiv eller aktiv, om man er i godt eller dårlig humør, om man har sagt eller gitt uttrykk for tanker som ikke vurderes som bra etc. Alt etter de ansattes høyst subjektive vurderinger.

Beboerne klager på at de blir tiltalt på en måte som signaliserer at de ikke er å betrakte som voksne, selvstendige mennesker som kan foreta egne vurderinger. I så måte skiller ikke denne institusjonen seg ut fra andre offentlige institusjoner (sykehus, gamlehjem o.l.). Tiltaleformen synes å være sterkt institusjonalisert.

I en kontekst av overvåking og mobbing vil en ellers vennlig frase som "Sover barnet?" oppfattes som grov mistenkeliggjøring. Her stilles det spørsmål om hvorvidt man har overlatt barnet til seg selv, uten pass – det insinueres altså muligheten av en heller alvorlig tildragelse. Denne tiltaleformen vil bli oppfattet negativt og virke angstfremkallende. En stadig mistenkeliggjøring og trakassering av denne typen er åpenbart ikke egnet til å styrke offerets selvfølelse og selvtillit.

I dette systemet ligger flere problem i samme gate. Stadige påpekninger fra kontrollpersonen om bagatellmessige foreteelser (rotet rom o.l.) som denne etter sin subjektive vurdering mener ikke er helt tilfredsstillende, oppleves som trakasserende, umyndiggjørende og skremmende. Vanlige regler for personvern og ivaretaking av beboernes integritet oppheves og det skapes en stemning av frykt som over tid kan slå ut i angst og alvorlige psykiatriske traumer.

For mødre som kommer direkte fra et mishandlingsforhold er situasjonen desto verre. Den totale umyndiggjøringen, kontrollen, mistenkeliggjøringen og rapporteringen oppleves som en fortsettelse av den psykiske terroriseringen i et mishandlingsforhold, hvor kontroll og umyndiggjøring nettopp er viktige negative ingredienser.

På toppen av alt dette må mødrene leve under en kronisk trussel om å bli fratatt sine barn, noe de stadig vekk opplever skjer med deres medsøstre.

De presumptivt positive effektene av å oppholde seg i institusjonen (trygghet, hjelp og støtte) er underminert ved at mødre som har bedt om hjelp og avlasting blir vurdert som personer som "ikke klarer seg selv", og risikerer å få dette brukt mot seg i en senere barnevernsak. Alt dette skaper Orwell'ske tilstander, dvs. en atmosfære av frykt og terror, som gjør at egnede og dyktige omsorgspersoner ender opp som uegnede, knuste og psykisk nedslitte.

Flere beboere sier de tok imot tilbudet om opphold på mødrehjem fordi de fryktet at barnevernet ellers ville reise sak om omsorgsovertaking. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved frivilligheten av oppholdet. Videre er det grunn til å stille spørsmål ved om omfattende rapportering fra institusjonen til barnevernet er i overensstemmelse med lover og regler for personvern. Det kan også reises tvil om hvorvidt den totale umyndiggjøringen av beboerne på forsvarlig vis er hjemlet i norsk lov.

*

Mødre i en vanskelig livssituasjon har krav på hjelp. Spørsmålet er om barnevernet noen gang har vært villig til å yte denne hjelpen, eller om inngrodde vaner fra den gamle barnevernlovens tid – om at den enkleste løsningen er pistol, dvs å frata barnet dets foreldre – fremdeles rir norsk barnevern som en mare.

Mye tyder på at gamle fordommer mot vanskeligstilte mennesker fortsatt er utslagsgivende, og ligger til grunn for opprettholdelsen av mosegrodde, forhistoriske institusjonssystem. Det er grunn til å advare mødre mot å ta imot tilbud om plass på mødrehjem.

*
  
  

_________________
Gjesteskribent hos
Redd Våre Barn
http://forum.r-b-v.net/


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]